play

pause

drag

click

Všeobecné obchodní podmínky společnosti paul + paul GmbH

§ 1 Platnost

(1) Všechny dodávky, služby a nabídky společnosti paul + paul GmbH (dále jen „p + p“) se provádějí výhradně v souladu s těmito Všeobecnými dodacími podmínkami. Tyto podmínky jsou součástí všech smluv, které p + p uzavře se svými smluvními partnery (dále jen „objednatel“) týkající se dodávek nebo služeb nabízených p + p. Tyto podmínky platí také pro všechny budoucí dodávky, služby nebo nabídky objednateli, i když nebyly opětovně zvlášť dohodnuty.

(2) Obchodní podmínky objednatele nebo třetích stran se neuplatňují, i když p + p v konkrétním případě jejich platnosti zvlášť neprotestuje. I když se p + p odkazuje na dopis, který obsahuje obchodní podmínky objednatele nebo třetí strany, nebo se na ně odkazuje, neznamená to souhlas s platností těchto obchodních podmínek.

 

§ 2 Angebot und Vertragsabschluss

(1) Alle Angebote von p + p sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sind oder eine bestimmte Annahmefrist enthalten. Produktbeschreibungen in Angeboten, Prospekten und auf der Homepage von p + p sind unverbindlich. Der Vertrag zwischen den Parteien kommt erst mit der Auftragsbestätigung von p + p in Textform zustande und mit dem hierin bestätigten Umfang.

(2) Allein maßgeblich für die Rechtsbeziehungen zwischen p + p und dem Auftraggeber ist der zwischen den Parteien geschlossene Vertrag, der sich aus der Auftragsbestätigung einschließlich der vorliegenden Allgemeinen Lieferbedingungen ergibt. Der Vertrag gibt alle Absprachen zwischen den Vertragsparteien zum Vertragsgegenstand vollständig wieder. Mündliche Zusagen von p + p vor Abschluss des Vertrages sind rechtlich unverbindlich und mündliche Abreden der Vertragsparteien werden durch den in Textform geschlossenen Vertrag ersetzt, sofern sich nicht jeweils ausdrücklich aus ihnen ergibt, dass sie verbindlich fortgelten.

(3) Ergänzungen und Abänderungen der getroffenen Vereinbarungen, einschließlich dieser Allgemeinen Lieferbedingungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Textform. Zur Wahrung der Textform genügt die telekommunikative Übermittlung, insbesondere per Telefax oder per E-Mail.

(4) Zur Beschreibung und Kennzeichnung des Liefergegenstandes wird p + p ein Freigabemuster (Weißmuster) sowie ein Freigabe–pdf aus den Auftraggeber gestellten Druckdaten erstellen und dem Auftraggeber zur Kontrolle und Freigabe zur Verfügung stellen. Der Auftraggeber hat das Freigabemuster sowie die enthaltenen Druckdaten im Freigabe –pdf in eigener Verantwortung zu überprüfen. Er erteilt im Falle seines Einverständnisses durch die Freigabe den Beginn der Produktion. Zwischen den Parteien besteht Einigkeit darüber, dass eine weitere Überprüfung der Freigabemuster und Druckdaten seitens p + p nicht stattfindet.

(5) Die Angaben von p + p zum Liefergegenstand (z.B. Gewichte, Maße, Gebrauchswerte, Belastbarkeit, Toleranzen und technische Daten) sowie die Darstellungen desselben, insbesondere handgefertigte Weißmuster und sonstige Modelle, sind nur annähernd maßgeblich. Sie sind keine garantierten Beschaffenheitsmerkmale, sondern Beschreibungen oder Kennzeichnungen der Lieferung oder Leistung. Handelsübliche Abweichungen und Abweichungen, die aufgrund rechtlicher Vorschriften erfolgen oder technische Verbesserungen darstellen. Das Gleiche gilt für den Ersatz von Materialien und Bauteilen durch vergleichbare Teile, soweit sie die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck nicht beeinträchtigen.

(6) p + p behält sich das Eigentum oder Urheberrecht an allen von p + p abgegebenen Angeboten und Kostenvoranschlägen sowie dem Auftraggeber zur Verfügung gestellten Zeichnungen, Stanzkonturen, Weißmustern, Druckdaten, Abbildungen, Berechnungen, Prospekten, Katalogen, Modellen, Werkzeugen und anderen Unterlagen und Hilfsmitteln vor. Der Auftraggeber darf diese Gegenstände ohne ausdrückliche Zustimmung von p + p weder als solche noch inhaltlich Dritten zugänglich machen, sie bekannt geben, selbst oder durch Dritte nutzen oder vervielfältigen. Der Auftraggeber hat auf Verlangen von p + p diese Gegenstände vollständig an p + p zurückzugeben und eventuell gefertigte Kopien zu vernichten, wenn diese von ihm im ordnungsgemäßen Geschäftsgang nicht mehr benötigt werden oder wenn Verhandlungen nicht zum Abschluss eines Vertrages führen. Ausgenommen hiervon ist die Speicherung elektronisch zur Verfügung gestellter Daten zum Zwecke üblicher Datensicherung.

 

§ 2 Nabídka a uzavření smlouvy

(1) Všechny nabídky od p + p jsou nezávazné, pokud nejsou výslovně označeny jako závazné nebo neobsahují určitou lhůtu pro přijetí. Popisy produktů v nabídkách, brožurách a na webových stránkách p + p jsou nezávazné. Smlouva mezi stranami vzniká až poté, co p + p vydá písemné potvrzení objednávky a potvrdí v něm rozsah smlouvy.

(2) Pro právní vztahy mezi p + p a objednatelem je jedině rozhodující smlouva uzavřená mezi stranami, která vychází z potvrzení objednávky a těchto Všeobecných dodacích podmínek. Smlouva obsahuje všechny dohody mezi smluvními stranami týkající se předmětu smlouvy. Ústní sliby od p + p před uzavřením smlouvy nejsou právně závazné, a ústní dohody mezi smluvními stranami jsou nahrazeny písemnou smlouvou uzavřenou ve formě textu, pokud není výslovně uvedeno, že mají nadále platit.

(3) Pro platnost jakýchkoli doplnění a změn dohodnutých dohod, včetně těchto Všeobecných dodacích podmínek, je zapotřebí písemné formy. K zachování písemné formy postačuje telekomunikační přenos, zejména prostřednictvím faxu nebo e-mailu.

(4) K popisu a označení dodávaného předmětu p + p vytvoří vzor k schválení (bílý vzor) a schválený pdf soubor ze zpracovávaných dat poskytnutých objednatelem a bude je poskytovat objednateli k ověření a schválení. Objednatel má povinnost nezávisle prověřit schválený vzor a obsah dat obsažených v schváleném pdf souboru. Pokud objednatel souhlasí s freigabem, může být s výrobou započato. Strany jsou si vědomy, že další prověření schválených vzorů a dat od p + p neprobíhá.

(5) Údaje od p + p ohledně předmětu dodávky (např. hmotnost, rozměry, užitné hodnoty, zatížení, tolerance a technické údaje) a jejich zobrazení, zejména ručně vytvořené vzory a jiné modely, jsou pouze přibližné. Nejsou zárukou vlastností, ale popisem nebo označením dodávky nebo služby. Běžné odchylky a odchylky z důvodu právních předpisů nebo technických vylepšení jsou zahrnuty. Stejně platí pro nahrazení materiálů a komponent obdobnými díly, pokud neovlivňují použitelnost pro dohodnutý účel.

(6) p + p si vyhrazuje vlastnictví nebo autorská práva ke všem nabídkám a odhadům nákladů, stejně jako kresbám, tvarům pro razbu, vzorům, tiskovým datům, obrázkům, výpočtům, brožurám, katalogům, modelům, nástrojům a dalším dokumentům a pomůckám poskytnutým objednateli p + p. Objednatel nemá povolení k zpřístupnění těchto věcí třetím stranám ani k jejich zveřejnění, užití nebo kopírování bez výslovného souhlasu od p + p. Na požádání od p + p má objednatel povinnost vrátit tyto věci zpět p + p v plném rozsahu a případně zničit kopie, pokud nejsou již v normálním chodu podnikání potřebné nebo pokud jednání nevede k uzavření smlouvy. Toto neplatí pro elektronické uchovávání poskytnutých dat pro účely běžného zálohování.

 

§ 4 Dodávka a lhůta dodání

(1) Dodávky se provádějí od místa výroby.

(2) Termíny a lhůty pro dodávky a služby, které p + p naznačuje, platí vždy pouze přibližně, pokud není výslovně dohodnuto pevné datum nebo termín. Pokud bylo dohodnuto odeslání (dodání), termíny dodání a termíny služeb se vztahují ke dni předání dopravci, přepravci nebo třetí osobě pověřené dopravou. Pokud objednatel sám zboží vyzvedne (sbalné zboží), termíny dodání a termíny služeb se vztahují ke dni oznámení o připravenosti k odeslání nebo vyzvednutí.

(3) p + p má právo – bez ohledu na svá práva z prodlení objednatele – požadovat od objednatele prodloužení termínů dodávek a termínů služeb nebo posun termínů dodávek a termínů služeb o dobu, kdy objednatel nesplní své smluvní povinnosti vůči p + p.

(4) p + p nenese odpovědnost za nemožnost dodání nebo za zpoždění dodávky, pokud jsou způsobeny vyšší mocí nebo jinými událostmi, které nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy (například poruchy provozu různého druhu, obtíže s obstaráním materiálů nebo energie, zpoždění přepravy, stávky, legální uzávěrky, nedostatek pracovní síly, energie nebo surovin, problémy s získáním potřebných úředních povolení, úřední opatření nebo nedodání, nesprávné nebo nepřesné nebo nedodané dodávky ze strany dodavatelů), které p + p nemá na svědomí. Pokud tyto události výrazně ztíží nebo znemožní dodání nebo službu a překážka není jen dočasná, má p + p právo na odstoupení od smlouvy. V případě dočasných překážek se lhůty pro dodání nebo termíny dodání prodlužují o dobu trvání překážky plus rozumnou lhůtu na přípravu.

(5) p + p má právo na částečné dodávky, pokud

  • částečná dodávka může být použita objednatelovi v rámci smluvního účelu,
  • dodání zbývajícího objednaného zboží je zajištěno,
  • objednateli nevzniká významný dodatečný náklad nebo další náklady (kromě případu, kdy se p + p souhlasí s jejich převzetím).

(6) Pokud p + p prodlením dodávky nebo služby nebo pokud mu dodání nebo službu z jakéhokoli důvodu znemožní, je odpovědnost p + p omezena na náhradu škody podle ustanovení § 8 těchto Všeobecných dodacích podmínek.

(7) Pokud jsou dodávány na vícekrát použitelných paletách a palety nejsou do tří týdnů vráceny nebo vyměněny za palety bez nákladů na dopravu, bude p + p účtovat nepaleny nebo nepředané palety za aktuální tržní cenu. Vlastnictví palet přechází na objednatele až po zaplacení kupní ceny. (8) Ze výrobních důvodů si p + p vyhrazuje právo na dodání více nebo méně než 5 % objednaného množství. Fakturováno bude množství, které bylo skutečně dodáno.

 

§ 5 Místo plnění, odeslání, balení, přechod rizika, převzetí

(1) Místem plnění pro všechny povinnosti z pracovního vztahu je, pokud není stanoveno jinak, v případě dodávek místo odeslání (místo předání dopravci, přepravci nebo třetí osobě pověřené dopravou), v případě osobního vyzvednutí místo, pro které byla oznámena připravenost k vyzvednutí.

(2) Způsob odeslání a balení podléhají diskreci p + p.

(3) Riziko přechází nejpozději s předáním dodávky (přičemž začátek procesu nakládání je rozhodující) dopravci, přepravci nebo jiné třetí straně určené k provádění přepravy na objednatele. Toto platí i v případě částečných dodávek nebo pokud p + p přijala další služby. Pokud se odeslání nebo předání zdržuje kvůli okolnostem, za které je odpovědný objednatel, přechází riziko na objednatele od dne, kdy je zboží připraveno k odeslání a p + p to objednateli oznámí.

(4) Skladovací náklady od okamžiku přechodu rizika nebo po uplynutí dohodnuté doby skladování nese objednatel. Po uplynutí dohodnuté doby skladování bude zbývající hodnota zboží p + p okamžitě fakturována a zboží bude doručeno po předchozím oznámení.

(5) Pokud byla dohodnuta další skladování p + p, činí skladovací náklady za každou evropskou paletu a každý započatý měsíc 8,- €. Tyto náklady budou fakturovány při dodání a jsou splatné 10 dní od data faktury. Platnost je rozhodující i v tomto případě.

(6) Zásilku p + p požádá o pojištění proti krádeži, poškození, přepravním, požárním a vodním škodám nebo jiným pojišťovatelným rizikům, pouze na výslovný požadavek objednatele a na jeho náklady.

(7) Pokud je stanovena povinnost převzetí, je dodávka považována za přijatou, pokud

  • dodávka je dokončena,
  • p + p to oznámí objednateli s upozorněním na fikci převzetí podle tohoto § 5 a požádá ho o převzetí,
  • od dodání uplynulo tři pracovní dny nebo objednatel začal s používáním dodávaného předmětu a v tomto případě od dodání uplynulo tři pracovní dny a
  • objednatel neprovedl převzetí v tomto období z jiného důvodu než kvůli nedostatečnému stavu ohlášenému p + p, který znemožňuje nebo zásadně omezuje používání zakoupeného zboží.

(8) Návrhy, ražební formy, tiskařské desky, tiskařské válce, razicí razítka, filmy a digitální data vytvořená p + p zůstávají majetkem p + p, pokud strany neuzavřely dohodu, která by byla odlišná.

(9) Plány, kresby, náčrtky a další majetek objednatele, který předal p + p pro splnění zakázky, se ukládá na náklady objednatele u p + p a na jeho žádost bude po ukončení zakázky vrácen. Skladování uvedených materiálů podle odstavce 1 končí dvěma lety po dokončení zakázky. Po uplynutí této lhůty má p + p právo uvedené materiály zničit.

 

§ 6 Záruka, Vady věci

(1) Doba záruky činí jeden rok ode dne dodání nebo, pokud je požadováno převzetí, ode dne převzetí. Toto období se nevztahuje na nároky na náhradu škody ze strany objednatele v důsledku porušení života, těla nebo zdraví nebo v důsledku úmyslného nebo hrubého zanedbání p + p nebo jeho zástupců, které zastarají podle právních předpisů.

(1a) Doba záruky stanovená v § 6 odst. (1) se nevztahuje na předměty krátkodobé povahy, zejména ty obsahující elektronické součástky nebo ty, které mají krátkou životnost z důvodu sezónní povahy. V tomto případě je doba záruky omezena na běžný životní cyklus předmětů smlouvy.

(2) Dodané předměty je nutné pečlivě prověřit ihned po doručení objednateli nebo jinému subjektu, který byl určen objednatelem, nejpozději však do pěti pracovních dnů po doručení. Pokud p + p nepřijme stížnost na vady v textové formě do pěti pracovních dnů od doručení ohledně zřejmých vad nebo jiných vad, které by byly viditelné při okamžitém pečlivém prohlížení, jsou předměty doručení považovány za schválené objednatelem. Pokud jde o jiné vady, jsou předměty doručení považovány za schválené objednatelem, pokud stížnost na vady nepřijde p + p do pěti pracovních dnů od okamžiku, kdy se vada projevila; pokud byla vada pro objednatele viditelná při normálním používání již dříve, je však tento dřívější okamžik pro začátek lhůty pro stížnost rozhodující. Na žádost p + p musí být reklamovaný dodávaný předmět zdarma odeslán zpět p + p. V případě oprávněné reklamace p + p uhradí náklady nejlevnější způsob dopravy; toto se nevztahuje na náklady, které se zvýší v důsledku toho, že se dodávaný předmět nachází na jiném místě než místo jeho normálního používání.

(3) Záruka neplatí, pokud jsou vady nebo vadná výroba způsobeny tím, že objednatel schválil vadná vzorová schválení a/nebo tiskařská data, podle kterých bylo vyráběno.

(4) Dále záruka neplatí pro nepatrné nebo nepodstatné odchylky dodávek od poskytnutých vzorových schválení nebo modelů (např. co se týče barvy, tloušťky materiálu a provedení), pokud jsou odchylky obvyklé v obchodu. Pokud jde o to, zda je odchylka zboží obvyklá, p + p se zejména odvolává na uvedené tolerance katalogu kontroly FFI Fachverband Faltschachtel-Industrie e.V. (5) U barevných reprodukcí ve všech tiskových postupech se nepatrné odchylky od originálu považují za plnění smlouvy. Stejné platí pro srovnání mezi tiskovými předlohami a tiskem na vyžádání. Tiskové exempláře, vzorky nebo obrazové zobrazení poskytnuté p + p slouží pouze k ověření dat a nemají žádnou závaznou barvu pro tisk.

(6) Tisk čárového kódu EAN probíhá podle současné technologie a s ohledem na relevantní prováděcí předpisy CCG (Řada spolupráce, Spichernstraße 55, 50672 Köln). Důkladnější prohlídka čárových kódů na kartonážích od p + p a jejich záznam vlivů na straně výrobce nemůže být z důvodu rozdílné techniky měření a čtení poskytnuta. Záruka za chyby při čtení těchto čárových kódů EAN na kartonážích od p + p je vyloučena.

(7) V případě vady dodaných předmětů je p + p povinna a oprávněna provést opravu nebo výměnu v rámci rozumné lhůty, kterou si sama vybere. Pokud selže tato první pokus o nápravu, je p + p pod stejnými podmínkami jako v § 6 (7) věta 1 povinna a oprávněna provést druhý pokus o nápravu. Pokud selže i druhý pokus o nápravu, má objednatel právo odstoupit od smlouvy nebo přimě

 

§ 7 Práva duševního vlastnictví

(1) Strany se shodují, že p + p není povinna prověřovat předmět smlouvy na existenci práv třetích stran nebo provádět příslušné investigace.

(2) Objednatel nese odpovědnost a zodpovědnost v souladu s § 8 Všeobecných dodacích podmínek za to, že předmět smlouvy je uveden na trh bez práv třetích stran. Toto neplatí, pokud bylo v orgánech nebo zaměstnancích p + p zodpovědných za plnění zakázky při návrhu nebo na začátku výroby předmětu smlouvy známo pozitivní existence práv třetích stran, například patentů, ochranných známek, designů nebo užitných vzorů.

(3) Pokud objednatel poruší povinnost stanovenou v § 7 odst. (2) těchto Všeobecných dodacích podmínkách a p + p je kvůli tomu žalována třetími stranami, zavazuje se objednatel uhradit p + p takové nároky a s tím související náklady. (4) Každý smluvní partner bude okamžitě oznámit druhému smluvnímu partnerovi v textové formě, pokud mu budou uplatňovány nároky kvůli porušení práv třetích stran.

 

§ 8 Odpovědnost

(1) p + p neposkytuje žádné záruky. Výjimkou jsou záruky vyplývající z nucených právních předpisů.

(2) Odpovědnost stran je omezena následovně:

(a) Odpovědnost je, s výjimkou ustanovení v § 8 odst. 2 (d) těchto Všeobecných dodacích podmínek, omezena na úmyslné jednání a hrubou nedbalost.

(b) V případě hrubé nedbalosti je, s výjimkou ustanovení v § 8 odst. 2 (d) těchto Všeobecných dodacích podmínek, odpovědnost výše omezena na sto procent (100 %) částky, kterou p + p dluží v souvislosti s celým zakázkovým úkolem, který je relevantní pro dané porušení povinnosti.

(c) V případě lehké nedbalosti je odpovědnost stran, s výjimkou ustanovení v § 8 odst. 2 (d) těchto Všeobecných dodacích podmínek, omezena na škody, které byly předvídatelné při uzavření smlouvy a jsou typické pro tuto smlouvu.

(d) Strany nesou zodpovědnost bez ohledu na stupeň nedbalosti za jakékoli porušení práv na životě, zdraví a fyzickém nebo psychickém duševním zdraví osoby druhé strany, a to i v souladu s zákonem o odpovědnosti za vady výrobků vzniklými v souvislosti nebo v plnění povinností z této smlouvy. Ve stejné míře strany nesou odpovědnost za porušení povinností, které jsou pro tuto smlouvu zásadní („klíčové povinnosti“). Klíčové povinnosti jsou zejména povinnosti, jejichž plnění umožňuje řádné provádění smlouvy a na jejichž dodržování se druhá smluvní strana pravidelně spoléhá a může spoléhat. V těchto případech je odpovědnost stran neomezená.

(3) V případě ztráty dat zaviněné p + p je p + p odpovědné pouze za náklady na zálohování a obnovení dat nebo systému, které by vznikly i při správném zálohování dat.

(4) Strany jsou povinny přijmout opatření k prevenci a omezení vzniklé škody v rámci rozumného rozsahu.

(5) Ustanovení o omezení odpovědnosti platí v stejném rozsahu ve prospěch orgánů, zástupců, zaměstnanců a dalších zástupců p + p.

(6) Pokud p + p poskytuje technické informace nebo poradenství a tato informace nebo poradenství nespadají do rozsahu služeb stanovených v smlouvě, poskytuje se tato informace nebo poradenství bezplatně a s vyloučením jakékoli odpovědnosti.

 

§ 9 Vlastnická zadržení

(1) Do úplného zaplacení dodávky a do zaplacení všech již provedených a budoucích dodávek zboží v rámci obchodního vztahu s objednavatelem, včetně všech přidružených nároků, zůstává dodané zboží a palety ve vlastnictví p + p (dále jen „zboží vlastnickým zadržením“). Šeky, směnky a převody jsou přijímány pouze jako plnění a považují se za zaplacené až po bezvýhradném uplatnění.

(2) Pokud objednavatel zboží vlastnickým zadržením zpracuje nebo upraví do nové věci, považuje se to za provedené p + p, aniž by z toho plynuly závazky pro p + p. Získání vlastnictví objednavatele podle § 950 německého občanského zákoníku je vyloučeno.

(3) Pokud je zboží vlastnickým zadržením zpracováno, spojeno nebo smícháno s jiným zbožím, které nepatří p + p, nebo je zboží vlastnickým zadržením baleno materiálem od p + p, p + p získá spoluvlastnictví nové věci nebo smíšeného nebo baleného majetku v poměru hodnoty zboží dodaného p + p a jiného zboží k datu zpracování, smíšení nebo balení. Objednavatel je povinen na žádost p + p bezodkladně poskytnout svůj výpočet, z něhož vyplývá hodnota zboží vlastnického zadržení ve vztahu k jeho konečné ceně pro jeho zákazníka, a to včetně vhodných důkazů (například interní kalkulační dokumentace; svědky).

(4) Objednavatel převádí své nároky ze zpracování na zboží vlastnického zadržení – i při dalším prodeji s jiným zbožím nepatřícím p + p – na p + p již nyní za celkovou částku ve výši hodnoty zboží vlastnického zadržení p + p plus 20% pojistný příplatek. Částka převedená na p + p podle těchto ustanovení má přednost před zbývající neodevzdánou částkou.

(5) Objednavatel je oprávněn dále prodat zboží vlastnickým zadržením v rámci běžného podnikání pouze za podmínky, že pohledávky objednavatele z prodeje zboží vlastnickým zadržením nebo jiného použití podle odst. (4) přecházejí na p + p. Objednavatel není oprávněn k jiným opatřením týkajícím se zboží vlastnickým zadržením, zejména ke zastavení, převodu vlastnického práva k zajištění nebo převodu pohledávek v rámci faktoringových smluv. Pokud je zboží vlastnickým zadržením nebo pohledávka převedená podle odst. (4) vydraženo třetí stranou nebo pokud dojde k zásahu, který ohrožuje práva nebo práva p + p, je objednavatel povinen p + p o tom okamžitě informovat.

(6) S rezervou odvolání je objednavatel oprávněn vybírat pohledávky převedené na p + p z prodeje zboží vlastnickým zadržením nebo jiného použití jménem p + p na vlastní náklady. Platby na převedené pohledávky jsou uchovávány zvlášť pro p + p a použity pouze k pokrytí pohledávek p + p. Na požádání musí objednavatel p + p označit dlužníky převedených pohledávek a sdělit dlužníkům převod jménem objednavatele.

(7) Objednavatel je povinen za své náklady adekvátně pojistit zboží vlastnickým zadržením proti krádeži, požáru a jiným škodám na majetku, uchovávat ho odděleně, bezpečně a odborně zacházet a na požádání p + p ho označit. Pohledávky z pojistné události vůči pojišťovně jsou již nyní p + p převedeny na p + p do výše hodnoty zboží vlastnického zadržení.

(8) Pokud objednavatel zmešká s placením nebo pokud upadne do úpadku nebo nesplní jiné podstatné smluvní povinnosti, může p + p požadovat vydání zboží vlastnického zadržením a jeho realizaci. Navíc musí objednav

 

§ 10 Použitelné právo / Místo soudního jednání

(1) Pro provedení smluvního vztahu mezi p + p a objednatelem a všechny nároky vznikající z nebo v souvislosti s objednávkou na základě těchto Všeobecných dodacích podmínek platí německé právo. Použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) a pravidel kolizního práva mezinárodního soukromého práva jsou vyloučeny.

(2) Pro veškeré spory vzniklé ze smluvního vztahu mezi p + p a objednatelem a všechny spory vzniklé z nebo v souvislosti s objednávkou na základě těchto Všeobecných dodacích podmínek jsou výlučně příslušné soudy v Mnichově, pokud není stanoveno výlučné zákonné místo soudního jednání. § 11 Formální požadavky Změny a dodatky k objednávce nebo těmto Všeobecným dodacím podmínkám vyžadují písemnou formu. Toto platí i pro změnu samotného požadavku na písemnou formu.

 

§ 12 Doložka o zachování

(1) Pokud by některá ustanovení nabídky nebo dodatků mezi p + p a objednatelem nebo tyto Všeobecné dodací podmínky částečně nebo zcela byla neplatná nebo ztratila platnost, nezakládá to platnost zbývajících ustanovení.

(2) V takovém případě (§ 12, odst. 1) strany nahradí neplatné ustanovení ustanovením právně platným, které co nejvíce odpovídá hospodářskému výsledku, který strany sledovaly s neplatným ustanovením.

 

Květen 2020