play

pause

drag

click

Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů pro zákazníky a zájemce

Zodpovědná osoba podle zákona o ochraně osobních údajů

paul + paul GmbH
Friedrichshafener Straße 3
82205 Gilching
info@paulundpaul.eu
08105-77558-0

Kontaktní údaje našeho zástupce pro ochranu osobních údajů

Dominik Fünkner
datenschutzbeauftragter@datenschutzexperte.de

Účely a právní základ zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s ustanoveními evropského nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a německého federálního zákona o ochraně osobních údajů (BDSG) za účelem uzavření, provedení a plnění smlouvy a provádění před-smluvních opatření. Pokud je poskytování osobních údajů nezbytné pro vyjednávání nebo plnění smlouvy nebo pro provádění před-smluvních opatření, je takové zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR legální. Pokud nám výslovně udělíte souhlas k zpracování osobních údajů pro určité účely (např. předávání údajů třetím stranám, vyhodnocování údajů pro marketingové účely, reklamní oslovování), je zákonnost tohoto zpracování založena na vašem souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Udělený souhlas můžete kdykoli odvolat (viz bod 9 této informace o ochraně osobních údajů). Upozorňujeme, že odvolání souhlasu má účinnost pouze do budoucna. Zpracování provedená před odvoláním souhlasu tímto nepodléhá.
Pokud je to nutné a povoleno zákonem, zpracováváme vaše údaje nad rámec samotných cílů smlouvy za účelem plnění právních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR). Kromě toho může docházet k zpracování za účelem ochrany oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) nás nebo třetích stran. O takovém zpracování vás budeme informovat, pokud to bude vyžadováno zákonem.

Kategorie osobních údajů

Zpracováváme údaje spojené s uzavřením smlouvy nebo před-smluvními opatřeními. Může se jednat o obecné údaje o vaší osobě nebo osobách vaší společnosti (jako jména, adresy a kontaktní údaje) a případně další údaje, které nám poskytnete v rámci uzavření smlouvy.

Zdroje údajů

Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete v rámci kontaktu nebo uzavření smlouvy nebo před-smluvních opatření, nebo které nám poskytnete prostřednictvím našeho kontaktního formuláře, telefonického nebo faxového kontaktu, e-mailu nebo vizitky, například na veletrhu.

Příjemci údajů

Vaše osobní údaje poskytujeme v rámci naší společnosti pouze oddělením, které tyto údaje potřebuje k plnění smluvních a zákonných povinností nebo k naplnění našich oprávněných zájmů. Můžeme poskytovat vaše osobní údaje souvisejícím společnostem, pokud je to povoleno v rámci účelů a právních základů uvedených v bodě 3 této informace o ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na naši žádost na základě smlouvy o zpracování osobních údajů podle čl. 28 GDPR. V těchto případech zajišťujeme, že zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů. Kategorie příjemců zahrnují v tomto případě dodavatele a subdodavatele. Předávání údajů mimo naši společnost probíhá pouze v případech, kdy to zákon umožňuje nebo vyžaduje, pokud je to nezbytné pro plnění smlouvy nebo na vaši žádost pro provádění před-smluvních opatření, pokud jste souhlasili nebo pokud máme oprávněný důvod poskytnout informace. V těchto případech mohou příjemci osobních údajů zahrnovat:

  • Veřejné orgány a instituce (např. státní zastupitelství, policie, dozorové orgány, finanční úřad) v případě zákonného nebo úředního povinnosti.
  • Příjemci, kterým musíme poskytnout údaje přímo pro uzavření nebo plnění smlouvy, jako jsou daňové orgány, daňoví poradci a finanční služby.
  • Dalšími příjemci údajů mohou být ti, kteří nám udělili souhlas k předání údajů.

Doba uchovávání údajů

Pokud je to nutné, zpracováváme a uchováváme vaše osobní údaje po dobu trvání našeho obchodního vztahu, což zahrnuje uzavření a provádění smlouvy nebo pro dosažení smluvních cílů.
Navíc podléháme různým povinnostem uchovávání a dokumentace, které vyplývají mimo jiné z obchodního zákoníku (HGB) a daňového řádu (AO). Ustanovené lhůty pro uchovávání nebo dokumentaci jsou v těchto případech dvě až deset let.
Doba uchovávání se také řídí zákonnými lhůtami promlčení, které mohou být například tři roky, v určitých případech však až třicet let, jak stanoví § 195 a násl. Občanského zákoníku (BGB).

Vaše práva

Každá dotčená osoba má právo na informace podle čl. 15 GDPR, právo na opravu podle čl. 16 GDPR, právo na vymazání podle čl. 17 GDPR, právo na omezení zpracování podle čl. 18 GDPR, právo na oznámení podle čl. 19 GDPR a právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR.
Kromě toho máte právo podat stížnost u dozorového orgánu pro ochranu osobních údajů podle čl. 77 GDPR, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů nebylo prováděno v souladu se zákonem. Právo na podání stížnosti máte bez ohledu na jiné administrativní nebo soudní prostředky.
Pokud je zpracování údajů založeno na vašem souhlasu, máte podle čl. 7 GDPR právo tento souhlas kdykoli odvolat s účinností pro budoucnost. Upozorňujeme, že určité údaje musíme uchovávat pro plnění zákonem stanovených povinností po určitou dobu.

Právo na námitku

Pokud je zpracování osobních údajů, které se vás týkají, založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR na ochranu oprávněných zájmů, máte podle čl. 21 GDPR právo kdykoli podat námitku proti zpracování těchto údajů ze zvláštních důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace. Pokud námitku podáte, vaše osobní údaje již nebudou dále zpracovávány, pokud nedokážeme prokázat nezbytné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud je zpracování nezbytné pro uplatnění, výkon nebo obranu právních nároků.
V jednotlivých případech zpracováváme vaše osobní údaje pro provádění přímého marketingu. Máte právo kdykoli podat námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely takového marketingu. Pokud podáte námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, vaše osobní údaje již nebudou zpracovávány pro tyto účely.
Pro ochranu svých práv se můžete kdykoli obrátit na nás na výše uvedených kontaktech.

Nezbytnost poskytnutí osobních údajů

Poskytnutí osobních údajů pro uzavření smlouvy, plnění smlouvy nebo provádění před-smluvních opatření obvykle není zákonně ani smluvně vyžadováno. Nejste tedy povinni poskytovat osobní údaje. Nicméně poskytnutí osobních údajů je obvykle nezbytné pro rozhodnutí o uzavření smlouvy, plnění smlouvy nebo provádění před-smluvních opatření. Vždy byste měli a měli poskytovat pouze takové osobní údaje, které jsou nezbytné pro uzavření smlouvy, plnění smlouvy nebo provádění před-smluvních opatření. Pokud nám neposkytnete osobní údaje, nemusíme být schopni rozhodnout v rámci před-smluvních opatření.