play

pause

drag

click

Všeobecné obchodní podmínky společnosti paul + paul GmbH

Verze z 01.06.2020

Článek 1 Platnost

(1) Všechny dodávky, služby a nabídky společnosti paul + paul AG se sídlem v Altikonu, Švýcarsko (dále jen „p + p“), jsou poskytovány výhradně podle těchto Všeobecných obchodních podmínek. Tyto podmínky jsou součástí všech smluv, které p + p uzavře se svými smluvními partnery (dále jen „zadavatel“) týkající se dodávek nebo služeb nabízených p + p. Platí také pro všechny budoucí dodávky, služby nebo nabídky pro zadavatele, i když nebyly znovu zvlášť dohodnuty.

(2) Obchodní podmínky zadavatele nebo třetí strany se nepoužijí, i když p + p v konkrétním případě jejich platnosti zvlášť neprotestuje. I když se p + p odkazuje na dopis obsahující obchodní podmínky zadavatele nebo třetí strany, nebo na ně odkazuje, neznamená to souhlas s platností těchto obchodních podmínek.

 

Čl. 2 Nabídka a uzavření smlouvy

(1) Všechny nabídky od společnosti p + p jsou nezávazné, pokud nejsou výslovně označeny jako závazné nebo neobsahují určitou lhůtu k přijetí. Popisy produktů v nabídkách, brožurách a na webových stránkách společnosti p + p jsou nezávazné. Smlouva mezi stranami vzniká až poté, co společnost p + p potvrdí objednávku písemně a potvrdí v ní obsah této smlouvy.

(2) Pro právní vztahy mezi společností p + p a objednavatelem je jedině rozhodující smlouva uzavřená mezi stranami, která vyplývá z potvrzení objednávky včetně těchto Všeobecných obchodních podmínek. Smlouva obsahuje všechny dohody mezi smluvními stranami ohledně předmětu smlouvy. Ústní sliby od společnosti p + p před uzavřením smlouvy jsou právně nezávazné a ústní dohody mezi smluvními stranami jsou nahrazeny písemnou smlouvou, pokud není výslovně stanoveno, že mají platit nadále.

(3) K účinnosti doplnků a změn dohodnutých dohod, včetně těchto Všeobecných obchodních podmínek, je nutný písemný záznam. K dodržení písemné formy v tomto smyslu dostačuje telekomunikační přenos, zejména prostřednictvím faxu nebo e-mailu.

(4) Pro popis a označení dodávaného zboží společnost p + p na žádost vytvoří vzorek schválení (bílý vzorek) a vždy také schválený PDF z dat tisku poskytnutých objednavatelem ke kontrole a schválení. Objednavatel má povinnost prověřit vzorek schválení a obsažená tisková data v PDF verzi na vlastní odpovědnost. Po schválení zahájí výrobu. Strany se dohodly, že další prověření vzorků schválení a tiskových dat společností p + p neprobíhá.

(5) Údaje od společnosti p + p ohledně dodávaného zboží (např. váha, rozměry, užitné hodnoty, nosnost, tolerance a technická data) a jejich zobrazení, zejména ručně vytvořené vzorky schválení a jiné modely, jsou pouze přibližné. Nejsou zárukou vlastností, ale popisem nebo označením dodávky nebo služby. Obvyklé odchylky a odchylky, které jsou způsobeny právními předpisy nebo technickými vylepšeními, jsou považovány za přijatelné. To samé platí pro náhradu materiálů a součástí za srovnatelné části, pokud neovlivní použitelnost pro smluvně dohodnutý účel.

(6) Společnost p + p si vyhrazuje vlastnictví a autorská práva ke všem nabídkám a cenovým nabídkám poskytnutým společností p + p a kresbám, ražbám, vzorkům schválení, tiskovým datům, obrázkům, výpočtům, brožurám, katalogům, modelům, nástrojům a jiným materiálům a pomůckám, které byly poskytnuty objednavateli. Objednavatel nesmí tyto předměty bez výslovného souhlasu společnosti p + p poskytovat třetím stranám, zveřejňovat je, používat je samostatně nebo prostřednictvím třetích stran nebo je rozmnožovat. Na žádost společnosti p + p má objednavatel povinnost tyto předměty vrátit společnosti p + p a případné kopie, které již nejsou potřebné pro běžný obchodní provoz, zničit. Toto neplatí pro elektronické ukládání dat poskytnutých elektronickým způsobem pro účely běžných zálohování.

 

Čl. 3 Ceny a platby

(1) Dodávky jsou prováděny za ceny uvedené v potvrzení objednávky. Uvedené ceny jsou čisté, v švýcarských frankách (CHF), včetně zákonné daně z přidané hodnoty, při exportních dodávkách včetně cla a poplatků a dalších veřejných dávek.

(2) Platby jsou, pokud není dohodnuto jinak, splatné do 30 dnů od vystavení faktury (rozhodující je datum faktury) bez slevy. Po uplynutí lhůty pro platbu se objednatel dostává do prodlení bez výzvy. V tomto případě společnost p + p – s vyhrazením všech dalších práv – účtuje prodlení ve výši 5 % ročně za zpožděnou platbu. Platby mohou být provedeny s účinkem plnění pouze přímo společnosti p + p na jedno z bankovních účtů uvedených na faktuře.

(3) Platba obvyklých poštovních poplatků je splatná jako záloha okamžitě po samostatném vystavení faktury (zálohová faktura) čistě čistá, bez slevy, a je splatná společnosti p + p.

(4) Vyrovnání s protipohledávkami objednavatele nebo zadržení platby kvůli takovým pohledávkám je povoleno pouze v případě, že protipohledávky nejsou sporné nebo právně závazné.

(5) Společnost p + p je oprávněna provádět nebo poskytovat ještě nezaplacené dodávky nebo služby pouze na základě předplaty nebo zajištění, pokud společnosti p + p po uzavření smlouvy budou známy okolnosti, které jsou způsobilé významně snížit kreditní schopnost objednavatele a které ohrožují splnění otevřených pohledávek společnosti p + p objednavatelem na základě příslušné smlouvy (včetně jiných jednotlivých zakázek, na které se vztahují tyto obchodní podmínky). Ohrožení kreditní schopnosti může být považováno také za nezaplacení předchozí faktury včas.

 

Čl. 4 Dodání a dodací lhůta

(1) Dodávky jsou prováděny podle dohodnutých dodacích podmínek.

(2) Termíny a lhůty pro dodávky a služby stanovené společností p + p platí vždy pouze přibližně, pokud není výslovně dohodnuta pevná lhůta nebo termín. Pokud bylo dohodnuto odeslání (riskové dodání), pak se lhůty a termíny dodávek vztahují k okamžiku předání přepravci, dopravci nebo jiné třetí straně pověřené přepravou. Pokud si objednavatel zboží sám vyzvedne (povinnost vyzvednutí), pak se lhůty a termíny dodávek vztahují k okamžiku oznámení o připravenosti k odeslání nebo vyzvednutí.

(3) Společnost p + p je oprávněna – bez ohledu na svá práva z prodlení objednavatele – požadovat od objednavatele prodloužení lhůt a termínů dodávek nebo odložení lhůt a termínů dodávek o dobu, po kterou objednavatel nesplní své smluvní závazky vůči společnosti p + p.

(4) Společnost p + p nenese odpovědnost za nemožnost dodání nebo zpoždění dodávky, pokud jsou tyto způsobeny vyšší mocí nebo jinými nepředvídatelnými událostmi, které nastaly v době uzavření smlouvy (např. všechny druhy provozních problémů, obtíže s materiálovým nebo energetickým zásobováním, zpoždění při přepravě, stávky, legální vyloučení z práce, nedostatek pracovních sil, energie nebo surovin, obtíže při získávání nezbytných povolení od úřadů, úřední opatření nebo chybějící, nevhodné nebo pozdní dodávky trvání blokují lhůty dodávek nebo termíny služeb o dobu, po kterou byla blokována, plus rozumná lhůta pro návrat do normálního stavu.

(5) Společnost p + p je oprávněna k částečným dodávkám, pokud
• částečné dodání je použitelné pro objednavatele v rámci smluvního účelu a/nebo
• dodání zbývajícího objednaného zboží je zajištěno a
• objednavatelovi tímto nevzniknou značné dodatečné náklady nebo další náklady (s výjimkou případů, kdy se společnost p + p zaváže nést tyto náklady).

(6) Pokud společnost p + p zpozoruje prodlení s dodáním nebo výkonem služby nebo pokud se stane dodání nebo výkon služby nemožným, nezávisle na důvodu, odpovědnost společnosti p + p je omezena na náhradu škody v souladu s čl. 8 těchto Všeobecných obchodních podmínek.

(7) Pokud jsou dodávány na vícecestné palety a palety nejsou vráceny nebo vyměněny bez poplatku do tří týdnů, společnost p + p účtuje palety, které nebyly vráceny nebo vyměněny, za tržní cenu. Vlastnictví palet přechází na objednavatele až po zaplacení kupní ceny.

(8) Z produkčních důvodů si společnost p + p vyhrazuje právo na všech zakázkách zvýšené nebo snížené dodávky do 5 % objednaného množství. Účtována je skutečně dodaná částka.

 

Čl. 5 Místo plnění, doprava, balení, přechod nebezpečí, převzetí

(1) Místem plnění pro všechny povinnosti vyplývající z smluvního vztahu je, pokud není stanoveno jinak, pro risková dodání místo odeslání (místo předání dopravci, přepravci nebo jiné třetí straně pověřené dopravou) a pro povinnost vyzvednutí místo, pro které byla oznámena připravenost k vyzvednutí.

(2) Způsob dopravy a balení podléhají uvážení společnosti p + p v souladu s povinnostmi.

(3) Riziko přechází nejpozději s předáním dodávky (přičemž začátek zatížení je rozhodující) dopravci, přepravci nebo jiné třetí straně pověřené provedením dodávky na objednavatele. Toto platí i v případě částečných dodávek nebo když společnost p + p provádí jiné služby. Pokud se dodání nebo předání zpozdí z důvodu události, za jejíž příčinu je odpovědný objednatel, přechází riziko na objednavatele od dne, kdy je dodávka připravena k odeslání a společnost p + p to objednavateli oznámí.

(4) Náklady na skladování od přechodu rizika nebo po uplynutí smluvené doby skladování nese objednavatel. Po skončení smluvené doby skladování bude zbývající hodnota zboží společnosti p + p okamžitě fakturována a zboží bude doručeno po předchozím oznámení.

(5) Pokud bylo smluvně dohodnuto další skladování společností p + p, jsou náklady na skladování za každou evropskou paletu a započatý měsíc CHF 18,00. Tyto náklady budou účtovány při doručení a jsou splatné do 10 dnů od data vystavení faktury. Rozhodující je datum faktury.

(6) Zásilka bude společností p + p po výslovném přání objednavatele a na jeho náklady pojištěna proti krádeži, poškození, dopravním nehodám, požáru a vodním škodám nebo jiným pojišťovatelným rizikům.

(7) Pokud má být provedeno převzetí, dodání se považuje za přijato, pokud
• dodání bylo dokončeno,
• společnost p + p to oznámila objednavateli s upozorněním na fikci převzetí podle tohoto článku 5 (7) a požádala ho o převzetí,
• od dodání uplynuly tři pracovní dny nebo pokud objednavatel zahájil používání dodávky, v tomto případě od dodání uplynuly tři pracovní dny a
• objednavatel neprovedl převzetí v tomto období z jiného důvodu než z důvodu nahlášeného vadného stavu společnosti p + p, který činí použití zboží nemožným nebo významně omezuje.

 

Čl. 6 Záruka, Vady věci

(1) Doba záruky činí jeden rok ode dne dodání nebo, pokud je vyžadováno převzetí, ode dne převzetí.

(2) Doba záruky podle čl. 6 (1) neplatí pro reklamní materiály s přirozeně krátkou životností, zejména ty, které obsahují elektronické součástky nebo mají krátkou životnost kvůli sezónní povaze. V takovém případě je doba záruky omezena na běžný životní cyklus smluvního předmětu.

(3) Dopravené věci je třeba neprodleně po dodání pečlivě prověřit objednavatelem nebo osobou určenou objednavatelem. Pokud p + p neobdrží do pěti pracovních dnů od dodání písemnou reklamaci v případě zjevných vad nebo jiných vad, které by byly patrné při neprodleném pečlivém prověření, považují se dodané věci za schválené objednavatelem. Pokud jde o jiné vady, považují se věci za schválené objednavatelem, pokud reklamace p + p nebyla doručena do pěti pracovních dnů od okamžiku, kdy se vada projevila; pokud byla vada objednateli při normálním použití viditelná již dříve, platí tento dřívější okamžik pro začátek lhůty pro reklamaci. Na požádání p + p je závadný předmět doručen p + p na jeho náklady. Pokud je reklamace oprávněná, p + p hradí náklady na nejlevnější způsob dopravy; to neplatí, pokud náklady vzrostou kvůli tomu, že se věc nachází na jiném místě než místo určené pro běžné použití.

(4) Záruka je vyloučena, pokud jsou vady nebo vadná výroba způsobeny tím, že objednatel schválil vadné vzory a/nebo tiskové údaje, podle kterých bylo vyráběno.

(5) Záruka je dále vyloučena pro nepatrné nebo nepodstatné odchylky dodávek od dodaných vzorů nebo modelů (například v barvě, tloušťce materiálu a provedení), pokud tyto odchylky jsou běžné v obchodu. Zda je odchylka od zboží běžná, posuzuje p + p zejména s ohledem na uvedené tolerance v katalogu testovacího katalogu FFI Fachverband Faltschachtel-Industrie e.V.

(6) Při barevných reprodukcích ve všech tiskových postupech jsou nepatrné odchylky od originálu považovány za splnění smlouvy. Stejné platí pro srovnání tisku s tiskem. Poskytnuté p + p výtisky, vzory nebo obrazové náhledy slouží pouze k ověření dat, ale nemají žádnou závaznost pro tiskovou barvu.

(7) Tisk čárových kódů EAN probíhá dle stavu techniky a za dodržení relevantních prováděcích předpisů CCG (Schriftenreihe Koorganisation, Spichernstraße 55, 50672 Koeln). Důležitější sliby – zejména sliby o čtecích výsledcích na pokladnách obchodu – nelze dát z důvodu možných vlivů na čárové kódy po opuštění naší továrny a kvůli chybějícím jednotným měřicím a čtecím technikám. Záruka za čtecí chyby takových EAN kódů na kartonážích od p + p je vyloučena.

(8) V případě vad na dodaných věcech je p + p povinna a oprávněna provést nápravu nebo dodávku náhradního zboží do přiměřené lhůty. V případě neúspěchu tohoto prvního pokusu o nápravu má p + p za stejných podmínek jako u čl. 6 (8) odst. 1 povinnost a oprávnění provést druhý pokus o nápravu. V případě neúspěchu i druhého pokusu o nápravu může objednatel od smlouvy odstoupit nebo snížit kupní cenu.

(9) Pokud je vada způsobena vinou p + p, může objednatel za podmínek stanovených v čl. 8 požadovat náhradu škody.

(10) Pokud jsou vady materiálů jiných výrobců, které p + p z licenčních nebo reálných důvodů nemůže odstranit, bude p + p podle svého výběru uplatňovat své nároky na záruku u výrobců a dodavatelů na náklady objednatele nebo je převede na objednatele. Nároky na záruku proti p + p v takových případech existují za podmínek a v souladu s těmito obchodními podmínkami pouze v případě neúspěchu soudního uplatňování uvedených nároků proti výrobci a dodavateli nebo v případě, například kvůli úpadku, bezúspěšnosti takového uplatnění. Během trvání soudního řízení je promlčení příslušných nároků na záruku objednatele proti p + p zastaveno.

(11) Záruka zaniká, pokud objednatel bez souhlasu p + p změní nebo nechá změnit dodaný předmět třetími stranami a oprava vad se tím stane nemožnou nebo nesnesitelně obtížnou. V každém případě musí objednatel nést náklady na větší náklady na odstranění vad způsobené změnou.

(12) V případě, že byla ve specifickém případě dohodnuta dodávka použitých předmětů objednavatelem, platí vyloučení jakýchkoli záruk na vady věcí.

(13) Zajištění a ověření vhodnosti dodaného zboží pro zamýšlené použití objednavatele a případné dodržení zvláštních předpisů, například potravinového práva, leží mimo kontrolní možnosti p + p a je proto výlučně zodpovědností objednavatele. Objednatel musí proto včas ověřit podmínky pro bezpečné použití výrobků od p + p a informovat p + p o povolených materiálových nebo jiných specifikacích pro použití.

(14) Všechny záruky a záruky, které nejsou v těchto všeobecných obchodních podmínkách výslovně uvedeny, jsou vyloučeny.

 

Čl. 7 Práva duševního vlastnictví

(1) Strany souhlasí s tím, že p + p není povinna prověřovat smluvní předmět na přítomnost práv třetích stran nebo provádět odpovídající vyšetřování.

(2) Objednatel přebírá zodpovědnost a odpovědnost podle ustanovení čl. 8 Všeobecných obchodních podmínek za to, že smluvní předmět bude uveden na trh bez práv třetích stran. To neplatí, pokud bylo orgánům nebo zaměstnancům p + p zodpovědným za plnění zakázky pozitivně známo, že jsou práva třetích stran, například patenty, ochranné známky, designy nebo užitné vzory, při koncipování nebo začátku výroby smluvního předmětu.

(3) Pokud objednatel poruší povinnost podle ustanovení čl. 7 (2) těchto Všeobecných obchodních podmínek a p + p bude proto žalováno třetími stranami, objednatel se zavazuje uhradit p + p takové nároky a s tím spojené náklady.

(4) Každá smluvní strana okamžitě písemně informuje druhou smluvní stranu, pokud jí budou uplatňovány nároky kvůli porušení práv třetích stran.

(5) Návrhy, raznice, negativy, desky, tiskové válečky, formovací zařízení, filmy a digitální údaje vytvořené p + p zůstávají jeho majetkem, i když zákazník finančně přispěl k jejich vytvoření. Jiné dohody zůstávají nedotčeny.

(6) Plány, výkresy, skici a jiný majetek zákazníka jsou skladovány u p + p na riziko zákazníka.

(7) Skladování materiálů uvedených v čl. 7 (5) a čl. 7 (6) končí dva roky po jejich posledním použití. Po uplynutí této lhůty, pokud nebylo písemně dohodnuto jinak, má p + p právo tyto materiály zničit.

 

Čl. 8 Zodpovědnost

(1) Zodpovědnost stran je omezena následovně:

(a) Zodpovědnost je omezena na úmyslné jednání a hrubou nedbalost v souladu se závaznými právními předpisy. Zodpovědnost za pomocné osoby je vyloučena.

(b) Strany jsou zodpovědné nezávisle na stupni nedbalosti za jakékoli porušení tělesné, životní a zdravotní integrity osob druhé strany, stejně jako podle zákona o odpovědnosti za výrobky v souvislosti s nebo při plnění povinností vyplývajících ze smluvního vztahu.

(2) V případě ztráty dat způsobené p + p nese p + p zodpovědnost pouze za náklady na zálohování a obnovení dat nebo systému, které by vznikly i při správném zálohování dat, v souladu s čl. 8 (1) těchto Všeobecných obchodních podmínek.

(3) Strany jsou povinny přijmout opatření k zabránění a omezení vzniklé škody v rozsahu, který je přiměřený.

(4) Pokud p + p poskytuje technické rady nebo konzultace a tyto rady nebo konzultace nejsou součástí rozsahu služeb, které má poskytovat na základě smlouvy, jsou poskytovány zdarma a s vyloučením jakékoli zodpovědnosti.

(5) Výše uvedená vyloučení a omezení zodpovědnosti platí v plném rozsahu i ve prospěch orgánů, zástupců, zaměstnanců a jiných osobních zástupců p + p.

 

Čl. 9 Podmínka vlastnictví

(1) Do úplného zaplacení dodávky a do zaplacení všech již provedených a budoucích dodávek zboží v rámci obchodního vztahu s objednatelem, včetně všech přidružených nároků, zůstává dodané zboží a palety vlastnictvím p + p (dále jen „zboží s vyhrazeným vlastnictvím“). Šeky, směnky a převody jsou přijímány pouze za účelem splnění a jsou považovány za platbu až po bezvýhradném směnkovém splnění.

(2) Objednatel má na své náklady pojišťovat zboží s vyhrazeným vlastnictvím proti krádeži, požáru a jiným škodám na majetku, ukládat ho odděleně, bezpečně a náležitě skladovat, pečlivě s ním nakládat a na požádání p + p ho označit. Nároky z pojistné události proti pojišťovně jsou tímto předem převedeny na p + p v rozsahu hodnoty zboží s vyhrazeným vlastnictvím.

(3) Pokud objednatel zmešká platbu, nebo upadne do úpadku, nebo nesplní jiné závažné povinnosti vyplývající ze smlouvy, má p + p právo požadovat vydání zboží s vyhrazeným vlastnictvím a jeho prodej. Kromě toho musí objednatel p + p přenechat výběr pohledávek za prodej zboží s vyhrazeným vlastnictvím. Objednatel musí tolerovat odebrání zboží s vyhrazeným vlastnictvím a umožnit p + p vstup do svých kancelářských a obchodních prostor. Objednatel musí p + p plně podpořit při vymáhání pohledávek a poskytovat p + p veškeré potřebné informace a dokumenty. Tyto kroky se nepovažují za odstoupení od smlouvy. Pokud však p + p stanoví lhůtu a poté zboží prodá, objednatel je odpovědný za rozdíl mezi kupní cenou a výnosy z prodeje. Dále nese náklady spojené s odnětím zboží.

 

Čl. 10 Použitelné právo / Místo soudního řízení

(1) Smluvní vztah mezi p + p a objednatelem podléhá materiálnímu švýcarskému právu, s vyloučením kolizních norem a mezinárodních dohod, zejména Vídeňské úmluvy o mezinárodní koupi zboží z 11. dubna 1980 (Úmluva Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodní koupi zboží).

(2) Všechny spory vyplývající ze smluvního vztahu mezi p + p a objednatelem nebo s ním související budou v prvním stupni vyřizovány výhradně příslušnými soudy sídlícími na místě sídla p + p. Čl. 11 Formální požadavky Změny a doplnění smluvního vztahu mezi p + p a objednatelem musí být provedeny písemně. Toto ustanovení platí také pro změnu požadavku na písemnou formu.

 

Čl. 12 Záchranná klauzule

(1) Pokud by některá ustanovení smluvního vztahu mezi p + p a objednatelem byla zcela nebo částečně neplatná, neovlivní to platnost zbývajících ustanovení.

(2) V takovém případě (čl. 12 (1)) strany nahradí neplatnou ustanovení právně platným ustanovením, které co nejvíce odpovídá ekonomickému výsledku, který strany sledovaly neplatným ustanovením.